Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

5222 1ef3 400
Reposted fromolakocie olakocie
5796 bb04 400
Reposted fromolakocie olakocie
2280 a043 400
Reposted fromolakocie olakocie
5063 ad4c 400
Reposted fromolakocie olakocie
Boję się.
Boję się, że nie zdążę. 
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło. 
— Marcin Świetlicki
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaolakocie olakocie
Stoję na granicy dwóch światów, w żadnym nie czuję się u siebie.
— Tomasz Mann, Tonio Kröger
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaolakocie olakocie
Reposted fromshakeme shakeme viaolakocie olakocie
4061 4f5d 400
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaolakocie olakocie
6718 19b6 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaolakocie olakocie
1509 e5fd 400
Reposted fromolakocie olakocie
6738 a29d 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaolakocie olakocie
Tak się jakoś zmienia świat na złe, że niedługo nie będę mógł z nikim gadać i w nic wierzyć.
— B.Prus - Lalka
Reposted frombeinthe beinthe viaolakocie olakocie

March 15 2017

Reposted fromgruetze gruetze viaIriss Iriss
9221 46c1 400
Reposted fromBalladyna Balladyna viaIriss Iriss
6821 b3c8 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
6873 16d2 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
6944 0c0d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
6968 3e7c 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
3034 b5c8 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl