Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2018

5270 0f0d 400
Reposted from777727772 777727772 viabigevilgrin00 bigevilgrin00
Reposted fromshakeme shakeme viabigevilgrin00 bigevilgrin00
O siódmej rano, w styczniu, widać, że świat nie został stworzony dla Człowieka, a na pewno nie ku jego wygodzie i przyjemności.
— Olga Tokarczuk

January 07 2018

4336 bafd 400
6186 a805 400
Reposted fromtwardziel twardziel viabigevilgrin00 bigevilgrin00
Chcesz pięknego życia? To zacznij od nowa, i od nowa, i od nowa aż dostaniesz to o co chodzi. Rób to, czego najczęściej się boisz, a ludzie boją się dwóch rzeczy: zaczynania nowego i kończenia starego. Lawirują pomiędzy nimi, bo może samo wyjdzie. Zwykle nie wychodzi.
— Znalezione w sieci

December 28 2017

1043 dc7b 400
Reposted fromoutoflove outoflove viaIriss Iriss
5390 d2b0 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
5452 7028 400
Reposted from777727772 777727772 viabeattman beattman

November 25 2017

Wiem już, że istnieją uczucia, na które nigdy nie znajdziemy właściwego określenia.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viauaremyheaven uaremyheaven
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome
8731 9ce6 400
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
0177 6902 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
0181 42b0 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
8221 6dba 400
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaIriss Iriss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl